Name
Zhang Zhenjie
Gender
Male
Academic Background
Bachelor
Graduate School
University of South Florida
Professional Title
researcher
Administrative Post
Department/Institute
Department of Chemistry
Special Talent
Address
North Chemistry Building 113#, Weijin Road 94#, Tianjin
Telephone
Email
zhangzhenjie@nankai.edu.cn
Research Group Website
https://www.x-mol.com/groups/zhang_zhenjie
Research Interest
1. Design and Synthesis of functional porous materials(e.g. MOFs,COFs,HOFs, Cages)for energy gas storage, gas separation
2. Fabrication membrane or thin film for separation, fuel cell.
3. Fabrication of smart materials to mimic muscles, motors.
4. drug cocrystal and polymorphHistory
2002-2006 Nankai University, College of Chemistry,B.S
2006-2009 Nankai University, College of Chemistry,M.S
2010-2014 University of South Florida, Department of Chemistry, PH.D
2014-2016 University of California, San Diego,Postdoc
2016-now Nankai University, Professor

Honors and Awards
2013, Chinese Government Award for Outstanding Self-financed Students Abroad
2014,ACS Young Investigator Award
2019, CCS Young Investigator Award

Scientific Achievements & Selected Publications
Published over 74 papers and 41 papers as first author or corresponding author including J. Am. Chem. Soc.(6 )、Angew. Chem. Int. Ed.(9)、ACS Cent. Sci. (2),Chem. Sci.(1 )、Chem. Soc. Rev.(2), Coordin. Chem. Rev.(1);obtained one filed Chinese patent and applied two U.S. patents.

1. Xiuxiu Guo, Tianhui Mao, Zhifang Wang, Peng Cheng, Yao Chen, Shengqian Ma, Zhenjie Zhang*, ACS Central Science 2020, doi:10.1021/acscentsci.0c00260.
2. Yanjie Li, Minghui Chen, Yanan Han, Yaqing Feng, Zhenjie Zhang,* Bao Zhang,* Chem. Mater. 2020, 32, 2532-2540.
3. Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen,* Zhenjie Zhang,* Shengqian Ma,* Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 708-735.
4. Yanming Zhao, Wenhao Dai, Yunlei Peng, Zheng Niu, Qi Sun, Chuan Shan, Hui Yang, Gaurav Verma, Lukasz Wojtas, Daqiang Yuan, Zhenjie Zhang,* Haifeng Dong,* Xueji Zhang,* Bao Zhang,* Yaqing Feng, Shengqian Ma*, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 4354-4359.
5. Yi Yang, Xueyi He, Penghui Zhang, Yassin Andaloussi, Hailu Zhang, Zhongyi Jiang, Yao Chen, Shengqian Ma, Peng Cheng, and Zhenjie Zhang*, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 59, 3678-3684.
6. Qi Yu, Mingmin Li, Jia Gao, Peixin Xu, Qizhe Chen, Dong Xing, Jie Yan, Michael J. Zaworotko, Jun Xu, Yao Chen, Peng Cheng, Zhenjie Zhang*.Angew. Chem. Int. Ed. 2019, https://doi.org/10.1002/anie.201910749
7. Xiaojie Yang, Tao Liang, Jiaxing Sun, Michael J. Zaworotko, Yao Chen, Peng Cheng,* Zhenjie Zhang*,ACS Catal. 2019, 987486-7493.
8. Jinjin Liu, Wenjie Duan, Jie Song, Xiuxiu Guo, Zhifang Wang, Xinlei Shi, Jiajie Liang, Juan Wang, Peng Cheng, Yao Chen,* Michael J. Zaworotko,* Zhenjie Zhang*, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 30, 12064-12070 (南开大学新闻报道)
9. Zhifang Wang, Qi Yu, Yubo Huang, Hongde An, Yu Zhao, Yifan Feng, Xia Li, Xinlei Shi, Jiajie
Liang, Fusheng Pan, Peng Cheng, Yao Chen,* Shengqian Ma* and Zhenjie Zhang* , ACS Cent. Sci. 2019, DOI: 10.1021/acscentsci.9b00212 (美国化学会Weekly PressPac视频报道,C&EN视频报道, 南开大学新闻报道)
10. Zhifang Wang, Nivedita Sikdar, ShiQiang Wang, Xia Li, Meihui Yu, Yao Chen, Xian-He Bu, Ze Chang, Peng Cheng, Xiaolong Zou, Kuang Yu*, Michael Zaworotko*, Zhenjie Zhang*, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 9408-9414.
11. Yun-Lei Peng, Chaohui He, Tony Pham, Ting Wang, Pengfei Li, Rajamani Krishna, Katherine Forrest, Adam Hogan, Shanelle Suepaul, Brian Space, Ming Fang, Yao Chen, Michael Zaworotko, Jinping Li, Peng Cheng, Libo Li*, Zhenjie Zhang*, Banglin Chen*, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 10.1002/anie.201904312.
12. Xiuxiu Guo, Shubo Geng, Mingjing Zhuo, Yao Chen, Michael J. Zaworotko, Peng Cheng, Zhenjie Zhang*, Coordination Chemistry Reviews 391, 44-68
13. Sainan Zhang Yunlong Zheng Hongde An Briana Aguila Cheng-Xiong Yang Yueyue Dong Wei Xie Peng Cheng Zhenjie Zhang,* Yao Chen,* Shengqian Ma*, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 16754-16759.
14.Yun-Lei Peng, Tony Pham,Pengfei Li, Ting Wang,Yao Chen, Kai-Jie Chen, Katherine A. Forrest, Brian Space, Peng Cheng, Michael J. Zaworotko,* Zhenjie Zhang* Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10971-10975
15. Qi Yu, Xiaojie Yang, Yao Chen, Kaiqing Yu, Jia Gao, Zunfeng Liu, Peng Cheng,*Zhenjie Zhang,* Briana Aguila, and Shengqian Ma*;Angew. Chem. Int. Ed. 2018,130, 10349-10353 (VIP文章)
16.Zhang, Z.; Nguyen, H. T. H.; Miller, S. A.; Jared DeCoste, A. P.; Cohen, S. M.*, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 920.
17.Zhang, Z.; Nguyen, H. T. H.; Miller, S. A.; Cohen, S. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6152.(Hot paper,内封面,C&EN新闻报道,Chemistry World 新闻报道, Nature Nanotechnology报道).
18.Zhang, Z.; Zaworotko, M. J. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5444.
19.Zhang, Z.; Wojtas, L.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 5982.
20.Zhang, Z.; Gao, W.-Y.; Wojtas, L.; Ma, S.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9330.
21.Zhang, Z.; Zhang, L.; Wojtas, L.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 928.
22.Zhang, Z.; Zhang, L.; Wojtas, L.; Nugent, P.; Eddaoudi, M.; Zaworotko, M. J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 924.
23.Zhang, Z.; Wojtas, L.; Zaworotko, M. J. Chem. Sci. 2014, 5, 927.


Professional Cultivation
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kybr58oAAAAJ