Name
Shi Wei
Gender
Male
Academic Background
Doctor degree
Graduate School
Nankai University
Professional Title
professor
Administrative Post
Department/Institute
Department of Chemistry
Special Talent
Address
94 Weijin Road, Tianjin 300071, College of Chemistry, Nankai University
Telephone
Email
shiwei@nankai.edu.cn
Research Group Website
Research Interest
Metal-Organic Frameworks, Coordination polymers, Molecular MagnetismHistory
Professional Preparation

Nankai University, China, Honors in Chemistry, B.S., 2001
Nankai University, China, Inorganic Chemistry, Ph.D., 2006

Professional Appointments
Professor, Nankai University, China, 2016-.
Visiting Scholar, UC Berkeley, USA, 2014.2-2015.2
Associate Professor, Nankai University, China, 2007-2015.
Lecture, Nankai University, China, 2003-2006.Honors and Awards
Scientific Achievements & Selected Publications
19.Xiaoqing Liu, Xiaowen Feng, Katie R. Meihaus, Xixi Meng, Yuan Zhang, Liang Li, Jun-Liang Liu, Kasper S. Pedersen, Lukas Keller, Wei Shi,* Yi-Quan Zhang, Peng Cheng,* and Jeffrey R. Long*, Coercive Fields Above 6 T in Two Cobalt(II)-Radical Chain Compounds, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 10610–10618.
18.Jingwei Liu, Daixi Xie, Wei Shi* and Peng Cheng*, Coordination compounds in lithium storage and lithium-ion transport, Chem. Soc. Rev., 2020, 49, 1624–1642.
17.Shuangyan Wu, Hui Min, Wei Shi,* Peng Cheng*, Multicenter Metal-Organic Framework–Based Ratiometric Fluorescent Sensors, Adv. Mater., 2020, 32, 1805871.
16.Zongsu Han, Kunyu Wang, Yifan Guo, Wenjie Chen, Jiale Zhang, Xinran Zhang, Giuliano Siligardi, Sihai Yang, Zhen Zhou, Pingchuan Sun, Wei Shi* and Peng Cheng, Cation-induced chirality in a bifunctional metal-organic framework for quantitative enantioselective recognition, Nature Commun., 2019, 10, 5117.
15.Shi-Yuan Zhang, Zhong-Yan Wang, Jie Gao, Kunyu Wang, Eliana Gianolio, Silvio Aime, Wei Shi,* Zhen Zhou, Peng Cheng, and Michael J. Zaworotko,* A Gadolinium(III) Zeolite-like Metal-Organic-Framework-Based Magnetic Resonance Thermometer, Chem, 2019, 5, 1609–1618.
14.Lin Zhang, Hongwen Liu, Wei Shi* and Peng Cheng*, Synthesis Strategies and Potential Applications of Metal-Organic Frameworks for Electrode Materials for Rechargeable Lithium Ion Batteries, Coord. Chem. Rev., 2019, 388, 293–309.
13.Xixi Meng, Wei Shi,* Peng Cheng*, Magnetism in one-dimensional metal-radical system, Coord. Chem. Rev., 2019, 378, 134–150.
12.Yu-Xia Wang, Yinina Ma, Yisheng Chai, Wei Shi,* Young Sun,* Peng Cheng,* Observation of Magnetodielectric Effect in a Dysprosium-Based Single-Molecule Magnet, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7795–7798.
11.Xiuxia Zhao, Jianrui Feng, Jing Liu, Wei Shi,* Guangming Yang, Guichang Wang and Peng Cheng*, Hydrogen Evolution Catalyst NiS/ZnxCd1-xS Nanocrystal Derived from a Metal–Organic Framework, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9790?9794.
10.Shuangyan Wu, Yanna Lin, Jingwei Liu, Wei Shi,* Guangming Yang, and Peng Cheng*, Rapid Detection of the Biomarkers for Carcinoid Tumors by a Water Stable Luminescent Lanthanide Metal–Organic Framework Sensor, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1707169.
9.Xiuxia Zhao, Jianrui Feng, Jingwei Liu, Jia Lu, Wei Shi,* Guangming Yang, Guichang Wang, Pingyun Feng,* and Peng Cheng*, Metal-Organic Framework-Derived ZnO/ZnS Heteronanostructures for Efficient Visible-Light-Driven Photocatalytic Hydrogen Production, Adv. Sci., 2018, 5, 1700590.
8.Shaowei Zhang, Wei Shi,* Peng Cheng*, The coordination chemistry of N-heterocyclic carboxylic acid: a comparison of the coordination polymers constructed by 4,5-imidazoledicarboxylic acid and 1H-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid, Coord. Chem. Rev., 2017, 352, 108–150.
7.Shi-Yuan Zhang, Cheng-Xiong Yang, Wei Shi,* Xiu-Ping Yan,* Peng Cheng, Lukasz Wojtas, and Michael J. Zaworotko,* A Chiral Metal-Organic Material that Enables Enantiomeric Identification and Purification, Chem, 2017, 3, 281–289.
6.Ke Liu, Xuejing Zhang, Xixi Meng, Wei Shi*, Peng Cheng and Annie K. Powell, Constraining the coordination geometries of lanthanide centers and magnetic building blocks in frameworks: a new strategy for molecular nanomagnets, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 2423–2439.
5.Ke Liu, Wei Shi,* Peng Cheng, Towards Heterometallic Single-Molecule Magnets: Synthetic Strategy, Structures and Properties of 3d-4f Discrete Complexes, Coord. Chem. Rev., 2015, 289–290, 74–122.
4.Jingmin Zhou, Huanhuan Li, Huan Zhang, Huimin Li, Wei Shi,* and Peng Cheng*, A Bimetallic Lanthanide Metal-Organic Material as a Self-Calibrating Color-Gradient Luminescent Sensor, Adv. Mater., 2015, 27, 7072–7077.
3.Shi-Yuan Zhang, Wei Shi,* Peng Cheng, and Michael J. Zaworotko,* A Mixed Crystal Lanthanide Zeolite-like Metal-Organic Framework as a Fluorescent Indicator for Lysophosphatidic Acid, a Cancer Biomarker, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 12203-12206.
2.Xuejing Zhang, Veacheslav Vieru, Xiaowen Feng, Jun-Liang Liu, Zhenjie Zhang, Bo Na, Wei Shi,* Bing-Wu Wang, Annie K. Powell, Liviu F. Chibotaru,* Song Gao,* Peng Cheng, and Jeffrey R. Long*, Influence of Guest Exchange on the Magnetization Dynamics of Dilanthanide Single-Molecule Magnet Nodes within a Metal-Organic Framework, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 34, 9861-9865.
1.Yuxia Wang, Wei Shi,* Han Li, You Song, Liang Fang, Yanhua Lan,* Annie K. Powell, Wolfgang Wernsdorfer, Liviu Ungur, Liviu F. Chibotaru,* Mingrong Shen and Peng Cheng*, A Single-Molecule Magnet Assembly Exhibiting Dielectric Transition at 470 K, Chem. Sci., 2012, 3, 3366–3370. (Front Cover)
Professional Cultivation