Home   Chinese  
化学学院英文站
 About Us


 Departments
  
Position: Home >> About Us >> Present Management
     Dean: Zhu Shoufei
     
     College Party Secretary: Zhang Shoumin
     
     Deputy Party Secretary of College: Wang Wei
     
     Deputy Party Secretary of College/Associate Dean: Diao Lida
     
     Associate Dean: Guo Dongsheng, Tang pingping, Sun Pingchuan, Wang Baiquan, Cheng Fangyi, Ji Jingcheng
     
     Assistant Dean: Li Yijun, Chen Gong, Shi Wei
     
     Director of State Key Laboratory of Elemento-organic Chemistry: Cui Chunming
     
     Director of National Engineering Research Center of Pesticide: Xi Zhen